1. Số phức liên hợp 

ĐỊNH NGHĨA 6
        Số phức liên hợp của  $a + bi\,\,\,\,\,\,\,\,(a,b \in \mathbb{R})$là $a – bi$và được kí hiệu bởi $\overline z $.
Như vậy $\overline z  = \overline {a + bi}  = a – bi$
– Rõ ràng $\overline{\overline z}  = z$ nên người ta còn nói $z$và $\overline z $ là hai số phức liên hợp với nhau (gọi tắt là hai số phức liên hợp)
Hệ quả: Hai số phức liên hợp khi và chỉ khi các điểm biểu diễn của chúng trên mặt phẳng tọa độ đối xứng với nhau qua trục thực Ox

2. VÍ DỤ

Cho số phức: $a = 2 + 3i$, khi đó số phức liên hợp của a là số phức: $\overline a = 2 – 3i$

Cho số phức: $b = 5 + i$, khi đó số phức liên hợp của a là số phức: $\overline b = 5 – i$

Translator-Dịch »