Phần 2

MỤC LỤC Trang
Mở  đầu
CHƯƠNG 1. TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH VIẾT LUẬN VĂN, LUẬN ÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC QLGD
1.1. Tổ chức luận văn, luận án đề tài nghiên cứu khoa học và khoa học QLGD
1.2. Quy trình viết luận văn, luận án đề tài nghiên cứu khoa học và khoa học QLGD
CHƯƠNG 2. KIỂM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS THEO MÔ HÌNH KHÁM PHÁ-EFA VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN TUYẾN TÍNH-MRA TRONG LUẬN VĂN, LUẬN ÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC QLGD
2.1. Đôi nét về SPSS, kiểm định và xử lý dữ liệu thống kê bằng SPSS theo mô hình khám phá EFA và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến MRA
2.1.1. Giới thiệu đôi nét về SPSS
2.1.2. Mô hình khám phá EFA
2.1.3. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến MRA
2.2. Quy trình kiểm định và xử lý dữ liệu thống kê bằng spss theo mô hình khám phá EFA và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến MRA trong luận văn, luận án đề tài nghiên cứu khoa học QLGD
2.2.1. Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các biến quan sát độc lập.
2.2.1.1. Tiêu chuẩn của mô hình tốt.
2.2.1.2. Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các biến quan sát độc lập.
2.2.2. Quy trình lập bảng hỏi phục vụ nghiên cứu tác động của các yếu tố trong nghiên cứu khoa học
2.2.3. Quy trình kiểm định và xử lý dữ liệu thống kê bằng SPSS theo mô hình khám phá EFA và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến MRA
2.2.4. Đánh giá mô hình và dữ liệu sau kiểm định SPSS
2.2.5. Quy trình lập bảng hỏi và xử lý số liệu về tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH KIỂM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS THEO MÔ HÌNH EFA VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN MRA
1.1. XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
1.2. PHÂN TÍCH EFA
1.3. PHÂN TÍCH MRA
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ MÔ HÌNH THAM KHẢO
4.1. Mô hình đề tài nghiên cứu “Thực trạng QLQT DH theo tiếp cận đảm bảo chất lượng tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi-HP”
4.2. Mô hình đề tài nghiên cứu “Thực trạng thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng”.
4.3 Tổ chức quản lý ôn thi tốt nghiệp và dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp THPT
  Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 1

TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH VIẾT LUẬN VĂN, LUẬN ÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHOA HỌC QLGD

 • Tổ chức luận văn, luận án đề tài nghiên cứu khoa học và khoa học QLGD

Luận văn, luận án là nhiệm vụ quan trọng của học viên chuẩn bị tốt nghiệp. Với nhiều học viên lần đầu tham gia viết luận văn, luận án thường không khỏi bỡ ngỡ. để giúp cho học viên thuận lợi và thật vững vàng cho công tác thực hiện luận văn, luận án một cách khoa học và trơn chu thì việc tổ chức một luận văn, luận án là rất quan trọng.

Sau đây là một trong những định hướng tổ chức cho một luận văn, luận án.

Font chữ: time new roman (13 hoặc 14), line 1,5; right:3,0; left:2,5; top:2,5; bottom:2,5.

Gồm:

Trang bìa 1 (trang riêng, không đánh số, bìa cứng, chữ chìm)

Bìa lót        (Nội dung như trang bìa, trang riêng, không đánh số, giấy mềm, in màu hoặc đen trắng )

Lời cảm ơn    (trang riêng, không đánh số)

(Các nội dung sau được đánh thứ tự trang: i; ii;iii;…)

 • Danh mục các chữ viết tắt có trong luận văn.
 • Mục lục
 • Danh mục tên các bảng có trong luận văn.
 • Danh mục tên các biểu đồ có trong luận văn.
 • Danh mục tên các sơ đồ có trong luận văn.
 • Danh mục tên các hình vẽ có trong luận văn.

 (Các nội dung sau được đánh thứ tự trang 1; 2; 3;…)

Mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  • Khách thể nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Câu hỏi nghiên cứu
 6. Giả thuyết nghiên cứu
 7. Các luận điểm bảo vệ
 8. Nhiệm vụ nghiên cứu
 9. Phương pháp nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu lý luận, minh chứng
  • Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  • Phương pháp chuyên gia
 10. Những đóng góp của đề tài
  • Về mặt lý luận
  • Về mặt thực tiễn
 11. Cấu trúc đề tài (luận văn, luận án)

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương:

Chương1. Cơ Sở lý luận…

Chương 2. Thực trạng…

Chương 3. Nhóm các giải pháp …

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN (IN HOA ĐỨNG, ĐẬM)

 • AAA (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)
  • bbb (Tiêu đề, thường, đậm, đứng)
   • ccc (tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)
    • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng-không quá 5 chữ số)

a)

b)

c)

 • AAA (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)
  • bbb (Tiêu đề, thường, đậm, đứng)
   • ccc (Tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)
    • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng-không quá 5 chữ số)

Kết luận chương 1

Lưu ý:

 • Trích dẫn (nếu có) được để trong ngoặc kép và được đánh số thứ tự La mã và đặt trong ngoặc vuông, ngay sau dấu (”).

Ví dụ: “…….” [1].

 • Bảng, được đánh số đầu theo chương và lần lượt theo thứ tự.

Ví dụ: Bảng 1.1. Thống kê…

 • Biểu đồ, được đánh số đầu theo chương và lần lượt theo thứ tự.

Ví dụ: Biểu đồ 1.1. So sánh …

 • Sơ đồ, được đánh số đầu theo chương và lần lượt theo thứ tự.

Ví dụ: Sơ đồ 1.1. Quy trình …

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG…. (IN HOA ĐỨNG, ĐẬM)

2.1.AAA (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)

2.1.1.bbb (Tiêu đề, thường, đậm, đứng)

2.1.1.1. ccc (Tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)

 • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng-không quá 5 chữ số)
 • AAA (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)
  • bbb (Tiêu đề, thường, đậm, đứng)
   • ccc (Tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)
    • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng-không quá 5 chữ số)

Kết luận chương 2

Lưu ý:

 • Trích dẫn (nếu có) được để trong ngoặc kép và được đánh số thứ tự La mã và đặt trong ngoặc vuông, ngay sau dấu (”).

Ví dụ: “…….” [1].

 • Bảng, được đánh số đầu theo chương và lần lượt theo thứ tự.

Ví dụ: Bảng 2.1. Thống kê…

 • Biểu đồ, được đánh số đầu theo chương và lần lượt theo thứ tự.

Ví dụ: Biểu đồ 2.1. So sánh …

 • Sơ đồ, được đánh số đầu theo chương và lần lượt theo thứ tự.

Ví dụ: Sơ đồ 2.1. Quy trình …

CHƯƠNG 3. CÁC NHÓM BIỆN PHÁP…. (IN HOA ĐỨNG, ĐẬM)

3.1. NGUYÊN TẮC … (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)

3.1.1. bbb (tiêu đề, thường, đậm, đứng)

3.1.1.1. ccc (Tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)

 • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng)

(không quá 5 chữ số)

 • NHÓM CÁC GIẢI PHÁP… (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)
  • bbb (Tiêu đề, thường, đậm, đứng)
   • ccc (Tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)
    • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng-(không quá 5 chữ số)

a)…

b)…

c)…

 • KHẢO SÁT TÍNH CÁP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI… (TIÊU ĐỀ, IN HOA ĐỨNG)
  • bbb (Tiêu đề, thường, đậm, đứng)
   • ccc (Tiêu đề, thường, đậm, nghiêng)
    • ddd (Tiêu đề,thường, nghiêng-(không quá 5 chữ số)

a)….

b)…

c)…

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

 1. KẾT LUẬN

(Những kết quả nghiên cứu của đề tài)

 1. KHUYẾN NGHỊ

( Nêu những vấn đề liên quan khi triển khai, ứng dụng đề tài vào thực tiễn)

(Những nội dung sau không đánh trang)

Trích dẫn

( Nêu các trích dẫn có trong luận văn)

Ví dụ:

[1] Nguyễn Đức Chính, Quản lý giáo dục, Nxb GD,2017.

[2] Hoàng Phi Hổ, Kinh tế lượng, Nxb thống kê, 2015.

….

Tài liệu tham khảo

(Các tài liệu tham khảo)

Ví dụ:

 1. Bộ GD&ĐT, Quy chế ngâng lương, số 20001/BGDDT,2015.
 2. Nguyễn Đức Chính, Quản lý giáo dục, Nxb GD,2017.

Lưu ý:

 • Tên cơ quan chủ quản hoặc tên tác giả: Được xếp theo bảng chữ cái, chữ thường, đứng, đậm, chữ đầu in hoa, chữ viết tắt in hoa.
 • Tên văn bản hoặc tên tài liệu: Chữ thường, nghiêng, đặt sau dấu(,).
 • Số văn bản hoặc nhà xuất bản: Chữ thường, đứng, đặt sau dấu(,), Nhà xuất bản viết tắt (Nxb…).
 • Năm phát hành: Chữ thường, đứng, đặt sau dấu(,), kết thúc bằng dấu (.)

Phụ lục

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Bìa lót (trắng)

Bìa 2 (Bìa cứng)

1.2.Quy trình thiết kế luận văn, luận án sử dụng phân tích dữ liệu bằng SPSS theo mô hình khám phá EFA và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến MRA.

Từ kinh nghiệm thực tế khi sử lý SPSS cho các luận văn, luận án QLGD, tác giả đúc rút thành quy trình giúp cho quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu thuận lợi, hạn chế được sai sót không cần thiết, tiết kiệm thời gian và tăng tốc hoàn thành luận văn luận án.

Giai đoạn 1: Xác định “Vấn đề nghiên cứu” là gì và trả lời các câu hỏi?

 1. Đã có ai nghiên cứu chưa, nếu đã nghiên cứu thì kết quả đến đâu?
 2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu là gì?

Giai đoạn 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

Bước 1: Xây dựng mô hình nghiên cứu thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

Bước 2: Xây dựng thang đo và bảng hỏi cho vấn đề nghiên cứu.

Bước 3: Thu thập số liệu thống kê và nhập liệu.

Bước 4: Xử lý SPSS.

Bước 5: Phân tích mô hình sau SPSS, phân tích tác động có nghĩa trong mô hình nghiên cứu, kết luận vế mô hình nghiên cứu cũng như thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

Giai đoạn 3: Giải pháp

 • Xây dựng nguyên tắc cho việc đưa ra chiến lược, chiến thuật, giải pháp , biện pháp, quyết định cho vấn đề nghiên cứu.
 • Đưa ra chiến lược, chiến thuật, giải pháp, biện pháp, quyết định cụ thể để giải quyết nội dung vấn đề nghiên cứu.
 • Kiểm định tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài nghiên cứu.

Tùy theo mức độ của luận văn, luận án mà có hay không Kiểm định tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Về mặt lý thuyết, sau khi đưa ra các giải pháp và áp dụng vào thực tiễn thì hiệu quả của các giải pháp cần có thời gian để kiểm chứng. Sau thời gian đó, người nghiên cứu cần phải khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp, điều chỉnh và bổ sung các giải pháp thay thế (nếu có).

Để thực hiện giai đoạn này, ta lặp lại bắt đầu từ giai đoạn 2. Nếu tính cần thiết và khả thi được chứng minh. Khi đó đề tài nghiên cứu được cho là hoàn chỉnh, có khả năng phổ biến đại trà và có ứng dụng thực tiễn cao.

Giai đoạn 4: Hoàn thiện luận văn, luận án

 • Sắp xếp nội dung theo bố cục đã duyệt
 • Chỉnh lại font chữ và sửa lỗi chính tả.
 • Viết lời cảm ơn.
 • In ấn.
 • Xây dựng các phương án trả lời, giải thích cho quá trình bảo vệ luận văn, luận án.

Đến đây, có thể coi là hoàn thiện đề tài luận văn theo yêu cầu.


Phần trước:QUY TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS TRONG CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN QUẢN LÝ GIÁO DỤC EFA-MÔ HÌNH KHÁM PHÁ VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN-MRA (Exploratory Factor Analysis and Multiple Regression Analysis)-p1

Phần tiếp theo: QUY TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS TRONG CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN QUẢN LÝ GIÁO DỤC EFA-MÔ HÌNH KHÁM PHÁ VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN-MRA (Exploratory Factor Analysis and Multiple Regression Analysis)-p3

Translator-Dịch »