Dạng lượng giác của số phức- Công thức Moa-vrơ

1. Định nghĩa: Trong mặt phẳng phức, cho số phức z ≠ 0 được biểu diễn bởi  với M(a ; b).  Góc lượng giác  = φ + k2π, k ∈ Z. Khi đó: Số đo của mỗi góc lượng giác trên được gọi là một acgumen của z. Gọi φ là một acgumen và Đọc tiếp…

Phương trình bậc hai với hệ số phức

1. Căn bậc hai của số phức. • Định nghĩa : Số phức \(\omega\) gọi là căn bậc hai của số phức z=a+bi  nếu \(\omega^2=z\) • Nhận xét : Mỗi số phức \(z\ne0\) luôn có hai căn bậc hai. • Cách tìm : Gọi \(\omega=x+yi\) (x, y ∈ R) ta có Đọc tiếp…

Phương trình bậc hai với hệ số thực

1. Căn bậc hai của số âm. • Định nghĩa : Số thực a > 0 có hai căn bậc hai là \(\omega=\pm\sqrt{a}\). Số thực a < 0 có hai căn bậc hai là\(\omega=\pm i\sqrt{\left|a\right|}\)|. 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực. Cho phương trình bậc hai:    \(ax^2+bx+c=0\), với Đọc tiếp…

Phép chia cho số phức khác 0

1. ĐỊNH NGHĨA – Số nghịch đảo của số phức $z$ khác 0 là số ${z^{ – 1}} = \frac{1}{{{{\left| z \right|}^2}}}\overline z $ Hệ quả: $z.\overline z = 1$ Thật vậy:  Vì \(\frac{1}{a^2+b^2}\left(a-bi\right)\left(a+bi\right)=\frac{a^2-b^2i^2}{a^2+b^2}=1\) (đpcm). – Thương $\frac{{z’}}{z}$ của phép chia số phức $z’$ cho số phức $z$ khác 0 là tích của Đọc tiếp…

Môđun của số phức

1. ĐỊNH NGHĨA Môđun của số phức $a + bi\,\,\,\,\,\,\,(a,b \in \mathbb{R})$ là số thực không âm $\sqrt {{a^2} + {b^2}} $ và được kí hiệu là $\left| z \right|$. Như vậy: Nếu $a + bi\,\,\,\,\,\,\,(a,b \in \mathbb{R})$ thì $\left| z \right| = \sqrt {z\overline z }  = \sqrt {{a^2} Đọc tiếp…

Translator-Dịch »