Trắc nghiệm Phương trình mũ- P1

Câu 01: Phương trình ${{\log }_{2016}}m=\frac{{{x}^{3}}}{3}-2{{x}^{2}}-5x-\frac{2}{3}$ (m là tham số) có một nghiệm thì giá trị của là? A. ${{2016}^{-34}}<m<{{2016}^{2}}.$ B. $\left[ \begin{array}{l} m > {2016^2}\\ m < {2016^{ – 34}} \end{array} \right.$ C. $\left[ \begin{array}{l} m > {2016^2}\\ 0 < m < {2016^{ – 34}} \end{array} \right.$ D. $\left( {{2016}^{2}};+\infty  Đọc tiếp…

Giải phương trình mũ bằng phương pháp nhóm nhân tử chung

1.Phương pháp \[a.b = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {a = 0}\\ {b = 0} \end{array}} \right.\] 2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Giải phương trình: ${8.3^x} + {3.2^x} = 24 +{6^x} $ Giải Phương trình $ \Leftrightarrow {8.3^x} – {6^x} + {3.2^x} – 24 = 0$ $ \Leftrightarrow {3^x}\left( Đọc tiếp…

Giải phương trình mũ bằng phương pháp hàm số

1. Kiến thức cần nắm a) Giả sử hàm số: $y = f(x)$ xác định trên D và  $f'(x) > 0$ (hoặc $f'(x) < 0$); $\forall x \in D$  thì hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên D. Khi đó đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục 0x thì cắt tại duy Đọc tiếp…

Giải phương trình mũ bằng cách đặt ẩn phụ hoàn toàn

1. Khái niệm: Đặt ẩn phụ hoàn toàn nghĩa là sau khi đặt $t = {a^{f(x)}}$, Khi đó có thể đưa hết về phương trình theo ẩn t. 2. Một số dạng thường gặp: Dạng 1: $a.{t^2} + bt + c = 0;(a \ne 0;a,b,c \in R)$ và $t = {y^{f(x)}}$ Phương Đọc tiếp…

Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ

Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ Phương pháp: Đặt: $u = {a^{f(x)}};v = {a^{g(x)}}$ từ đố đưa về hệ phương trình hai ẩn u;v. Ví dụ 1: Giải phương trình:$\frac{8}{{{2^{x – 1}} + 1}} + \frac{{{2^x}}}{{{2^x} + 2}} = \frac{{18}}{{{2^{x – 1}} + {2^{1 Đọc tiếp…

Translator-Dịch »