Trắc nghiệm Phương trình mũ- P1

Câu 01: Phương trình ${{\log }_{2016}}m=\frac{{{x}^{3}}}{3}-2{{x}^{2}}-5x-\frac{2}{3}$ (m là tham số) có một nghiệm thì giá trị của là? A. ${{2016}^{-34}}<m<{{2016}^{2}}.$ B. $\left[ \begin{array}{l} m > {2016^2}\\ m < {2016^{ – 34}} \end{array} \right.$ C. $\left[ \begin{array}{l} m > {2016^2}\\ 0 < m < {2016^{ – 34}} \end{array} \right.$ D. $\left( {{2016}^{2}};+\infty  Đọc tiếp…

Translator-Dịch »