Phương trình bậc hai với hệ số phức

1. Căn bậc hai của số phức. • Định nghĩa : Số phức \(\omega\) gọi là căn bậc hai của số phức z=a+bi  nếu \(\omega^2=z\) • Nhận xét : Mỗi số phức \(z\ne0\) luôn có hai căn bậc hai. • Cách tìm : Gọi \(\omega=x+yi\) (x, y ∈ R) ta có Đọc tiếp…

Phương trình bậc hai với hệ số thực

1. Căn bậc hai của số âm. • Định nghĩa : Số thực a > 0 có hai căn bậc hai là \(\omega=\pm\sqrt{a}\). Số thực a < 0 có hai căn bậc hai là\(\omega=\pm i\sqrt{\left|a\right|}\)|. 2. Phương trình bậc hai với hệ số thực. Cho phương trình bậc hai:    \(ax^2+bx+c=0\), với Đọc tiếp…

Translator-Dịch »