Giải phương trình mũ bằng phương pháp hàm số

1. Kiến thức cần nắm a) Giả sử hàm số: $y = f(x)$ xác định trên D và  $f'(x) > 0$ (hoặc $f'(x) < 0$); $\forall x \in D$  thì hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên D. Khi đó đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục 0x thì cắt tại duy Đọc tiếp…

Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ

Giải phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ Phương pháp: Đặt: $u = {a^{f(x)}};v = {a^{g(x)}}$ từ đố đưa về hệ phương trình hai ẩn u;v. Ví dụ 1: Giải phương trình:$\frac{8}{{{2^{x – 1}} + 1}} + \frac{{{2^x}}}{{{2^x} + 2}} = \frac{{18}}{{{2^{x – 1}} + {2^{1 Đọc tiếp…

Hàm số mũ

I. Định nghĩa và tính chất của hàm mũ a) Định nghĩa hàm mũ    Hàm số \(y=a^x\)  (a > 0, a \(\ne\) 1)được gọi là hàm số mũ cơ số a. b) Đạo hàm của hàm số mũ     \(\left(e^x\right)’=e^x\)       \(\left(a^x\right)’=a^x.\ln a\)     \(\left(a^u\right)’=u’.a^u.\ln a\) c) Tính chất    khi Đọc tiếp…

Translator-Dịch »