Hàm số lũy thừa

I. Định nghĩa và tính chất • Định nghĩa: Hàm số \(y=f\left(x\right)=x^a\)  được gọi là hàm số lũy thừa. Tập xác định:            +  nếu α là số nguyên dương.            +  nếu α nguyên âm hoặc bằng 0.            + D=(0;+∞) với α không nguyên. • Đạo Đọc tiếp…

Translator-Dịch »