Hàm số lượng giác cơ bản

1.Bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt  Cung Giá trị lượng giác O (${0^0}$) \(\frac{\pi}{6}\) (${30^0}$) \(\frac{\pi}{4}\) (${45^0}$) \(\frac{\pi}{3}\) (${60^0}$) \(\frac{\pi}{2}\) (${90^0}$) \(\sin x\) O \(\frac{1}{2}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) 1 \(\cos x\) 1 \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) \(\frac{1}{2}\) O \(\tan x\) O \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) 1 \(\sqrt{3}\) || \(\cot x\) || \(\sqrt{3}\) Đọc tiếp…

Translator-Dịch »