Environment

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance Đọc tiếp…

Phương pháp tính tích phân $\int\limits_{}^{} {\frac{{dx}}{{\sqrt {{x^2} \pm {a^2}} }}} $ bằng đạo hàm

1.Bổ đề: Nếu $F(x)’ = f(x)$ thì $\int {f(x)dx = F(x) + C} $ và $\int\limits_a^b {f(x)dx} = F(x)\left| {\begin{array}{*{20}{c}} b\\ a \end{array}} \right. = F(b) – F(a)$ 2.Áp dụng Tính $\int\limits_{}^{} {\frac{{dx}}{{\sqrt {{x^2} \pm {a^2}} }}} $ Giải Ta có: ${\left( {\ln (x + \sqrt {{x^2} \pm {a^2}} )} \right)^\prime }$ $ = \frac{{{{\left( {x Đọc tiếp…

Lý thuyết: Diện tích giới hạn bởi nhiều đường cho trước

1.Diện tích giới hạn bởi hai đường cắt nhau. Ví dụ 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: S={ $y = {x^3} – x$; $y = x – {x^2}$}. Lời giải Xét phương trình: ${x^3} – x = x – {x^2}$ $ \Leftrightarrow $ x = –2, x = Đọc tiếp…

חשיפת רמי ברכה

בכירים בהייטק: חשיפת רמי ברכה היא רק קצה הקרחון בענף ההון סיכון לא הופתעו מהחשיפה כי משקיע ההייטק הוותיק רמי ברכה, שותף־מנהל בקרן פיטנגו, הטריד לכאורה יזמיות שביקשו לגייס ממנו כספים. גיא הורוביץ מקרן דויטשה טלקום קפיטל: “יש מספר משקיעים שזה המודוס אופרנדי שלהם” 00

Translator-Dịch »