Environment

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance Đọc tiếp…

Phương pháp tính tích phân $\int\limits_{}^{} {\frac{{dx}}{{\sqrt {{x^2} \pm {a^2}} }}} $ bằng đạo hàm

1.Bổ đề: Nếu $F(x)’ = f(x)$ thì $\int {f(x)dx = F(x) + C} $ và $\int\limits_a^b {f(x)dx} = F(x)\left| {\begin{array}{*{20}{c}} b\\ a \end{array}} \right. = F(b) – F(a)$ 2.Áp dụng Tính $\int\limits_{}^{} {\frac{{dx}}{{\sqrt {{x^2} \pm {a^2}} }}} $ Giải Ta có: ${\left( {\ln (x + \sqrt {{x^2} \pm {a^2}} )} \right)^\prime }$ $ = \frac{{{{\left( {x Đọc tiếp…

Lý thuyết: Diện tích giới hạn bởi nhiều đường cho trước

1.Diện tích giới hạn bởi hai đường cắt nhau. Ví dụ 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: S={ $y = {x^3} – x$; $y = x – {x^2}$}. Lời giải Xét phương trình: ${x^3} – x = x – {x^2}$ $ \Leftrightarrow $ x = –2, x = Đọc tiếp…

تور کیش

Kish is a 91.5-square-kilometre (35.3 sq mi) resort island in the Persian Gulf. It is part of the Bandar Lengeh County in Hormozgān Province of Iran //* تورهای كيش آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام می شود. * تعداد روزهای تور كيش به دلخواه مسافر قابل Đọc tiếp…

تور کیش

Kish is a 91.5-square-kilometre (35.3 sq mi) resort island in the Persian Gulf. It is part of the Bandar Lengeh County in Hormozgān Province of Iran تور کیش به صورت گروهی و یا انفرادی توسط آژانسهای مسافرتی معرفی شده در این سایت همه روزه در چندین ساعت پروازی مختلف و Đọc tiếp…

Translator-Dịch »